Balyk tutmak, ähli balyk görnüşleri üçin 40mm / 70mm ýokary suwda çümýän Minnow Riser dodagy

Gysga düşündiriş:

Uzynlyk:40mm / 70mm

Agramy:5.5g / 8.5g

Material:ABS plastmassa

Positionerleşýän ýeri:Derýalar we suw howdanlary

Stil:Gark bolmak

Çeňňek:BKK ýa-da Mustad aýratynlaşdyrylyp bilner

Bukja:PE sumka;pvc gutusy ýa-da özleşdirilip bilner


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Premium Material - Çydamly poslamaýan polat çeňňek, metal göteriji dodak, çydamly ABS gurluşyndan ýasalan Minnow, “Uçuş - yzyna almak - duýdansyz ýokarlanmak” we dürli reňkler balygy has täsirli özüne çekýär.

Umuman alanyňda, bir dodagyň "dodagy" suwa çümmek ýa-da ýüzmek üçin.RISER dodagy diňe şemal öwüsýär we çekiji suw akymyna jogap hökmünde suwuň ýüzüne çykýar.
Mundan başga-da, agyr agramly höwesler suwuň üstünde ýüzüp bilýändigi sebäpli, uçuş aralygyny ýokarlandyrmak üçin agramy artdyrmak bolýar.
Jig minnow ýaly uzak nokada uçup, minnow şekilli göwre bilen suwuň ýüzüni çekip bilýän ýeke-täk höwes.

Ajaýyp dizaýn - Iň oňat aýratynlygy, “ýokary göteriji dodak” diýlip hem atlandyrylýan innowasiýa dodagydyr.Minnows we kölege ýaly suwa çümmek üçin adaty dodagyň ýerine suwuň ýüzüne ajaýyp uçuş aralygyny öndürýän "agyr bedeni" ýokarlandyrmagyň ters roluny oýnaýan dodakdyr.
Suwuň ýüzüni deň ölçegdäki iň ýokary suw gaty bilen alyp bolmaýan hatda uzak aralyklara hem goýup, suwuň ýüzüni ele almaga mümkinçilik berýän elementdir.

Görkezme - ulanmak gaty aňsat.Diňe egrelip, kelläňizi bir gapdala silkip, ýer gatlagyndan gaçýan kiçijik balyk (çeňňek balygy) ýaly hereket edip bilersiňiz, eger taýak işi bilen hereket goşsaňyz, üstünde howsala döredip bilersiňiz. suw.RISER-iň suwuň ýüzüni haýran galdyrýan täsin hereketi, ähli balyk iýýänleri özüne çekýär.

PE125
PE125 (1)
PE125 (5)
PE125 (7)
PE125 (10)
PE125 (12)
PE125 (16)
PE125 (19)
/fishing-lures-topwater-sinking-minnow-riser-lip-for-all-fish-species-40mm70mm-product/
PE125 (2)
PE125 (4)
PE125 (8)
PE125 (11)
PE125 (14)
PE125 (17)
PE125 (20)
/fishing-lures-topwater-sinking-minnow-riser-lip-for-all-fish-species-40mm70mm-product/
PE125 (3)
PE125 (6)
PE125 (9)
PE125 (13)
PE125 (15)
/fishing-lures-topwater-sinking-minnow-riser-lip-for-all-fish-species-40mm70mm-product/
/fishing-lures-topwater-sinking-minnow-riser-lip-for-all-fish-species-40mm70mm-product/
/fishing-lures-topwater-sinking-minnow-riser-lip-for-all-fish-species-40mm70mm-product/

Bukja maglumatlary

Umumy gaplamamyz, köp gaplanan PVC guty ýa-da PE sumkasy, müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.

Karton guty materiallary daşalýan mahaly önümiň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin halkara ülňülerine laýyk bolup biler.

packing

Ibermek

Deňizde, howa arkaly ýa-da gyssagly görnüşde görkezmeleriňizi bize habar bermegiňizi haýyş edýäris, islendik ýol biziň bilen oňat, iň gowy hyzmaty we amatly bahany kepillendirýän hünärmen ekspeditorymyz bar.

shipment

Töleg

PAYPAL, Western Union, T / T, göz öňüne getirip bolmajak L / C kabul edýäris.Nädip tölemelidigi ýa-da töleg bilen baglanyşykly islendik goşmaça maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

payment

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler